Algemene Voorwaarden (AV)

Algemene Voorwaarden (AV)

 

Algemene voorwaarden van Plusgear Sports GmbH

§1 Toepasselijkheid ten aanzien van ondernemers en definities van begrippen

(1) Voor alle leveringen tussen ons en een consument gelden de volgende Algemene Handelsvoorwaarden in de versie die gold op het moment van de bestelling.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven (§ 13 BGB).

§2 Sluiting van een contract, opslag van de tekst van het contract

(1) Voor bestellingen via onze internetwinkel https://plusgear.de gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het sluiten van de overeenkomst.

(2) In geval van sluiting van het contract treedt het contract in werking met
Plusgear Sport GmbH

GmbH
FN 604844 b
UID: ATU79433203
Handelsrechtbank Wenen
Wienerbergstraße 11/12A
1100 Wenen
Oostenrijk

materialiseren.

(3) De presentatie van de goederen in onze internetwinkel vormt geen juridisch bindend aanbod van onze kant, maar is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen. Door de gewenste goederen te bestellen, doet de consument een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.

De aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk of in tekstvorm of door toezending van de bestelde goederen binnen een week. Na het vruchteloos verstrijken van de termijn wordt het aanbod geacht te zijn verworpen.

(4) Na ontvangst van een bestelling in onze internetwinkel gelden de volgende regels: De consument doet een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst door het succesvol afronden van de bestelprocedure in onze internetwinkel.

De bestelling wordt in de volgende stappen geplaatst:

1) Selectie van de gewenste goederen
2) Bevestiging door te klikken op de knop "Bestellen"
3) Controle van de gegevens in het winkelmandje
4) Drukken op de knop "Afrekenen"
5) Inloggen in de internetwinkel na registratie en het invoeren van de logingegevens (e-mailadres en wachtwoord).
6) Opnieuw controleren of corrigeren van de respectieve ingevoerde gegevens.
7) Bindende indiening van de bestelling door te klikken op de knop "bestelling met kosten" of "kopen".

Vóór de bindende indiening van de bestelling kan de consument terugkeren naar de internetpagina waarop zijn gegevens zijn geregistreerd en invoerfouten corrigeren of het bestelproces annuleren door de internetbrowser te sluiten met de "Terug"-knop die zich in de door hem gebruikte internetbrowser bevindt nadat hij zijn gegevens heeft gecontroleerd. Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk met een automatisch gegenereerde e-mail (ontvangstbevestiging). Dit houdt geen aanvaarding van het aanbod in. De aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk, in tekstvorm of door toezending van de bestelde goederen binnen een week.

(5) Opslag van de contracttekst voor bestellingen via onze Internetwinkel : Wij sturen u de bestelgegevens en onze AV per e-mail toe. U kunt de AV ook te allen tijde raadplegen op https://www.plusgear.de/agb. Om veiligheidsredenen zijn uw bestelgegevens niet meer toegankelijk via het internet.

§3 Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum

(1) De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde en andere prijsbestanddelen. 

(2) De consument heeft de mogelijkheid om te betalen met Sofortüberweisung, automatische incasso, Klarna, EPS-Überweisung, IDEAL, PayPal, Amazon Pay, Apple Pay, creditcard (Visa, Mastercard, American Express ).

(3) Indien de consument voor betaling vooraf heeft gekozen, verbindt hij zich ertoe de koopprijs onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst te betalen.

§4 Levering

(1) Tenzij wij in de productbeschrijving duidelijk anders hebben vermeld, zijn alle door ons aangeboden artikelen klaar voor onmiddellijke verzending. Levering vindt gewoonlijk plaats tussen 1-3 werkdagen. Bij vooruitbetaling gaat de leveringstermijn in op de dag na de opdracht tot betaling aan de bank die met de overschrijving belast is, en bij alle andere betalingswijzen op de dag na de sluiting van het contract. Indien de uiterste datum op een zaterdag, zondag of feestdag valt op de plaats van levering, eindigt de termijn op de eerstvolgende werkdag.

(2) Het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het verkochte voorwerp gaat pas op de koper over, wanneer deze het voorwerp in handen krijgt, ook in geval van verkoop door verzending.

§5 Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat de koopprijs volledig is betaald.

****************************************************************************************************

§6 Herroepingsrecht van de klant als consument:

Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven:

Annuleringsvoorwaarden


Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen 90 dagen op te zeggen.

De herroepingstermijn bedraagt 90 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons het volgende toesturen
Plusgear Sports GmbH
Wienerbergstraße 11/12A
Ö-1100 Wien
E-mail hallo@plusgear.de
door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt.


Einde van de annuleringsvoorwaarden

****************************************************************************************************

§7 Annuleringsformulier

Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden).
Naar :
Plusgear Sports GmbH
Wienerbergstraße 11 12/A
Ö-1100 Wenen
E-mail hallo@plusgear.de

Hierbij herroep ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

_____________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

__________________

Naam van de consument(en)

_____________________________________________________

Adres van de consument(en)


_____________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen indien meegedeeld op papier)

__________________

Datum

__________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

§8 Garantie

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

§9 Contracttaal

Alleen Duits is beschikbaar als contracttaal.


Status van de AV mei 2022

Gratis AGB gemaakt door agb.de